Adatvédelmi Irányelvek

Adatkezelő adatai:

Név: Regio-Bau Kft.
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 45-49.
Telefonszám: +36 70 60 225 15
Adószám: 13790172243

Adatvédelmi kapcsolattartó:
Szabó Gabriella
E-mail: orokoltcsalad@gmail.com

A Regio-Bau Kft. a rá vonatkozó, a mindenkor hatályos jogszabályokkal, EU
rendeletekkel összhangban, azok előírásai szerint vezeti nyilvántartásait, végzi
statisztikai adatgyűjtési, adatfeldolgozási, információszolgáltatási tevékenységét;
kezeli a birtokában levő személyes adatokat, fokozott gondossággal jár el, amely az adatvédelmi incidensek előfordulásának megelőzését szolgálja.

A Regio-Bau Kft. a továbbiakban, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek
ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat
megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési
jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz
minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelvek:
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
b) azt törvény (egyéb jogszabály) vagy annak felhatalmazása alapján helyi
önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések
akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve
teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A kezelt személyes adatok
a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek;
c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény
lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A személyes adatok köre

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, cégnév, lakcím.

A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal
felkeresésével megkezdődik – a Regio-Bau Kft. az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Az adatkezelés célja:

  • A rendezvény kapcsán megfogalmazott szolgáltatások teljesítése.
  • Kapcsolatfelvétel az adott rendezvény kapcsán elektronikus megkereséssel.
  • A honlap használatának elemzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési
tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával ad meg.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

Az orokoltcsalad.hu honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett
információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A honlap
látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak.

Ezek az adatok automatikus adattovábbítás folytán a Google Analytics szolgáltatásban jelennek meg. Ezeket az adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

A honlapon végzett rendezvényre jelentkezéssel és eljárás indításával kapcsolatos adatkezelés.

A honlapon végzett rendezvényekre való jelentkezések során megadott adatokat a
Regio-Bau Kft. az adott rendezvényekre vonatkozó további információk megküldésére, valamint számla készítésére használja.

A honlap számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adatkezelő
székhelyén, találhatók meg.

A Regio-Bau Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Regio-Bau Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara költségtérítést állapít meg.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Pin It on Pinterest

Share This