Általános Szerződési Feltételek

Kérem, amennyiben vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni
weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket
(továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási
kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldal/honlap működésével, megrendelési,
és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések

 

 

esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen ÁSZF hatálya
Szolgáltató weblapján a www.orokoltcsalad.hu-n történő jogviszonyokra terjed ki.

 

I.  SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: Regio Bau Kft.
A szolgáltató székhelye: 1090-Budapest, Üllői út 45-49.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: orokoltcsalad kukac gmail.com
Adószáma: 13790172243
Telefonszáma: +36 70 60 225 15
Adatvédelmi nyilvántartási száma:
A szerződés nyelve: magyar
Tárhely szolgáltató: rackhost.hu

 

 

II.  ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 

 

 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
  értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári
  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus
  kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint
  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó
  jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • A jelen Szabályzat 2015. augusztus 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban
  marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A
  módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a
  weboldalakon közzéteszi. FelhasználókMegrendelők a weboldalak használatával
  elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi
  szabályozás automatikusan érvényes.
 • FelhasználóMegrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett
  weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha
  nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat
  magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a FelhasználóMegrendelő nem
  fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely
  részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének
  tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
  részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató
  írásos hozzájárulása nélkül

 

 

 

 

 

Általános teljesítési határidő, a fizetéstől számított 7 munkanapon belül. Ha
Szolgáltató és FelhasználóMegrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak
meg, úgy a Szolgáltató a FelhasználóMegrendelő felszólításában meghatározott
időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek
Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a
szerződés szerinti teljesítésre.

 

III.  VEGYES RENDELKEZÉSEK

 • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A
  közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
 • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
  érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és
  érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a
  joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
  Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli
  nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik
  szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti
  azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy
  kikötés szigorú betartásához.
 • Szolgáltató és FelhasználóMegrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 • A FelhasználóMegrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ
  (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok
  helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a
  Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem
  élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz
  szükséges információt/adatokat a FelhasználótólMegrendelőtől beszerezze, illetve a
  FelhasználóMegrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás
  adatot/adatokat.
 • A Szolgáltató jogosult bármelyik szolgáltatását előzetes értesítést követően
  megszüntetni. A megszüntetésről szóló értesítést a megszűnés időpontját megelőző
  5 nappal köteles közölni a felhasználókkal. A Szolgáltató köteles a működtetés
  során a felhasználókat megillető videókat és egyéb képanyagokat a felhasználók
  részére átadni.

IV. ADATKEZELÉS

A  www.orokoltcsalad.hu weboldal a számlázással kapcsolatos adatokat nem tárolja,
és nem adja tovább. Az ügyfél személyes adatait harmadik félnek nem adja ki. A
számvitelről szóló hatályos jogszabályok értelmében az ügyfél által megadott

 

 

számlázási címet, és a számlák adatait a rendeletben meghatározott ideig, öt évig
tároljuk.

Tárhelyszolgáltató: Rackhost Zrt.

Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. 

info@rackhost.hu

 

 

Pin It on Pinterest

Share This